Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Aleksandra Tansmana ​

RODO – podstawowe informacje ​

25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO - angielski skrót - GDPR - General Data Protection Regulation) ​

Kogo dotyczy RODO? ​

RODO dotyczy wszystkich podmiotów i firm, które prowadzą działalność na terenie Unii Europejskiej, niezależnie od tego gdzie przetwarzane są dane osobowe. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach działalności czysto osobistej lub domowej, czyli bez związku z działalnością zawodową lub handlową. ​

Co muszę zrobić w związku z RODO? ​

W związku z RODO nie musisz podejmować żadnych działań. Podane przez nas informacje zamieszczane są aby poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują Państwu uprawnienia oraz w celu wywiązania się ze spoczywającego na nas obowiązku prawnego. ​

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Szkołę ​

Kto jest administratorem danych osobowych? ​

Administrator danych osobowych ustala w jakim celu i w jaki sposób będą przetwarzane dane osobowe oraz odpowiada za to, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa, zawartą umową i w bezpieczny sposób.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Aleksandra Tansmana mieszcząca się w Łodzi przy ul. Szpitalnej 5/7, tel. 42 674 45 05, e-mail kontakt@psm.elodz.edu.pl, jest administratorem danych osobowych: ​

- pracowników, współpracowników oraz kandydatów ​

- uczniów i ich rodziców ​

- osób które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Szkołę w związku z działalnością statutową (oświatową) Szkoły ​

- wizerunku osób zarejestrowanych przez kamery monitoringu ​

Inspektor Ochrony Danych (IOD) – dane kontaktowe ​

Szkoła powołała Inspektora Ochrony Danych, czyli osobę, która w szczególności: ​

- monitoruje przestrzeganie RODO, innych przepisów o ochronie danych oraz regulacji wewnętrznych administratora, które dotyczą ochrony danych osobowych, ​

- współpracuje z organem nadzorczym, czyli Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ​

- pełni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego. ​

Z Inspektorem Ochrony Danych możesz się skontaktować mailem lub listownie: ​

e-mail: iod@psm.elodz.edu.pl

adres pocztowy: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Aleksandra Tansmana, ul. Szpitalna 5/7, 92-207 Łódź ​

Cel przetwarzania danych osobowych ​

Przetwarzamy dane osobowe odpowiednio w celu: ​

- realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz realizacji obowiązku szkolnego, (podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

– z późniejszymi zmianami, (Dz. U. 2017, poz. 2198) § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE - RODO), ​

- sprawowania opieki oraz udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć (podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, art. 6 ust. 1 lit. c i d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE - RODO). ​

- podejmowania akcji edukacyjnych przez administratora oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Szkoły ​

(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE - RODO) ​

- wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. ​

(Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy); ​

- przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę ​

(Podstawa prawna: ; art. 6 ust 1 lit. c) RODO w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, art. 10 ust. 5 Karty nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe; art. 6 ust.1 lit. a) RODO na podstawie udzielonej zgody osoby której dane dotyczą; art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z podjęciem działań na żądanie osoby której dane dotyczą) ​

- zawarcia i realizacji umów; (Podstawa prawna: ; art. 6 ust 1 lit. b) RODO) ​

- w zakresie monitoringu w celu prowadzenia działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony mienia Szkoły; ​

(Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f) RODO) ​

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe? ​

W związki z funkcjonowaniem Szkoły przekazujemy dane osobowe innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców takim jak: ​

- organom władzy publicznej lub podmiotom działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, ​

- dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją oraz realizację jej celów (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim lub pocztowym), ​

- towarzystwom ubezpieczeniowym, podmiotom sprawującym profilaktyczną opiekę medyczną, ​

- dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora ​

- dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości. ​

Przetwarzane przez nas dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza teren Unii Europejskiej. ​

Jak długo będziemy przetwarzać wasze dane? ​

Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców będą przetwarzane przez Administratora przez cały okres edukacji na terenie placówki następnie archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. ​

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy, Państwa dane przetwarzane będą przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) - przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego. Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji. ​

Jakie przysługują mi prawa w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych? ​

- prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ​

- prawo do ich sprostowania, ​

- prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych ​

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ​

- prawo do przenoszenia danych do innego administratora, ​

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. ​

W sytuacji wystąpienia przez osobę której dane dotyczą z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio zainteresowanego w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach. ​

Czy moje dane osobowe podlegają profilowaniu? ​

Wobec przetwarzanych przez nas danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Aleksandra Tansmana w Łodzi
data: 03-12-2019
data: 03-12-2019
data: 03-12-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 03-12-2019 - Edycja treści
  • 14-12-2018 - Edycja treści
  • 01-10-2018 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 145